Reklamácie

 
Reklamácie

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky najmä zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho. Kupujúci má právo podať reklamáciu, ak obsah zásielky nezodpovedá tovaru z objednávky. V takom prípade má kupujúci nárok na bezodkladnú a bezplatnú nápravu. Ak takýto postup nie je možný, má kupujúci nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo sa môže dohodnúť s predávajúcim na náhradnom plnení.

Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Reklamáciu je možné uplatniť len na výrobky v záručnej dobe. Ak je na obale vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Predávajúci zodpovedá za predaný tovar počas záručnej doby, ktorá je vyznačená na obale. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť až do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. Lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Na potraviny pokazené v záručnej dobe sa vzťahuje záruka. Záruka u potravín sa ďalej vzťahuje na kvalitu výrobku, konzistenciu, vizuálne a chuťové požiadavky. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky so zľavou alebo predávané v akcii. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade, túto vadu nie je možné reklamovať. Záručná doba zaniká v prípadoch, že došlo k vade nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením alebo nesprávnym skladovaním.

Ako sa vyhnúť nepríjemnostiam pri reklamácii?

Pri preberaní zásielky skontrolujte, či nedošlo k mechanickému poškodeniu obsahu zásielky pri preprave. Zákazník je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať aj kompletnosť balenia.

V prípade poškodenia alebo nekompletnosti zásielky je nutné túto skutočnosť oznámiť telefonicky na čísle +421 907 447 331 alebo e-mailom na adresu 

a to najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie na nekompletnosť zásielky alebo mechanické poškodenie výrobku nebudú akceptované.

Ako postupovať pri reklamácii?

Napíšte a pošlite e-mailom alebo poštoureklamačný formulár. Žiadosť musí obsahovať presný popis reklamovaných vád a Vaše osobné údaje (meno, adresa, kontakt) pre rýchle vybavenie reklamácie.

Hneď ako obdržíme reklamačný formulár, budeme Vás kontaktovať a upresníme ďalší postup pri reklamácii.

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je nevyhnutné doručiť tovar do kamenného obchodu osobne spolu s daňovým dokladom o zaplatení (faktúra) alebo ho zaslať formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou službou. Spoločnosť DIACEL, s r.o. nepreberá tovar vrátený na dobierku. V prípade vrátenia poštou alebo zasielateľskou službou je nutné napísať a priložiť okrem daňového dokladu o zaplatení (faktúru) aj podpísanú „reklamačný formulár“, ktorá musí obsahovať presný popis reklamovaných vád a Vaše osobné údaje (meno, adresa, kontakt) pre rýchle vybavenie reklamácie.

Vrátenie alebo výmena tovaru

Reklamácia býva spravidla vybavená do 3 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Spoločnosť DIACEL, s.r.o. si však vyhradzuje právo predĺžiť dobu na zákonom stanovenú lehotu 30 dní v prípade, že je nutné zaslať tovar na posúdenie výrobcovi. Spotrebiteľ má právo po uplynutí tejto lehoty od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu písomne (e-mailom alebo poštou). Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný reklamačný protokol, v prípade oprávnenej reklamácie spolu s novým tovarom na náklady predávajúceho. V prípade neoprávnenej reklamácie bude zaslaný iba reklamačný protokol (e-mailom alebo poštou).