Všeobecné obchodné podmienky

 
Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.diacel.sk a zároveň predávajúcim (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) je:
DIACEL s.r.o.
Bodrocká 4
821 07 Bratislava
IČO: 46897666
DIČ: 2023651234
IČ DPH: SK2023651234
Banka: 2600340315 / 8330
IBAN: SK8083300000002600340315
SWIFT: FIOZSKBAXXX

DIACEL, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 85564/B.

Kontaktné údaje – Veronika Zemanová, diacel@diacel.sk, tel. číslo +421 907 447 331

Korešpondenčná adresa Predávajúceho  – DIACEL, s.r.o., Bodrocká 4, 82107 Bratislava

Kupujúcim – je každá fyzická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim na základe kúpnej zmluvy tým, že odoslala elektronickú objednávku prijatú a spracovanú systémom na adrese www.diacel.sk

Elektronická objednávka – je odoslanie vyplneného elektronického objednávkového formulára. Objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z elektronického obchodu www.diacel.sk, spôsob platby, spôsob doručenia a cenu tohto tovaru.

Tovar – sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu na stránke www.diacel.sk.

VOP – sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Odoslaním objednávky tovaru dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Odberné miesto – kamenná predajňa, Zdravotné stredisko Bebravská, Bebravská 34, Bratislava

2. Objednávka, storno objednávky, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

2.1 Vytvorenie objednávky
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky sú pravdivo a úplne vyplnené vyžadované polia v objednávkovom formulári. Objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu (môžu byť zhodné) a telefónne číslo. Každá objednávka musí obsahovať počet kusov objednaného tovaru a spôsob prevzatia tovaru. Objednávku je možné uskutočniť telefonicky alebo elektronicky. Objednávku prostredníctvom e-shopu zrealizujete tak, že si vyberiete tovar a vyplníte objednávkový formulár. Následne zadáte spôsob doručenia, platby a objednávku odošlete. Objednávka je záväzná. Kupujúci má povinnosť sa riadne oboznámiť s VOP a svojim potvrdením pred odoslaním objednávky produktov vyhlasuje, že VOP porozumel v plnom rozsahu a súhlasí s nimi. Kupujúci sa zaväzuje tieto VOP v plnom rozsahu dodržiavať.

2.2 Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať telefonicky, alebo písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

2.3 Uzatvorenie zmluvy
Doručením objednávky produktov predávajúcemu prostredníctvom doručenia potvrdzujúceho e-mailu kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy vo vzťahu k produktom, ktoré sú predmetom danej objednávky. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy je teda okamih doručenia potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v rámci príslušného objednávkového formulára. V prípade pochybností o doručení potvrdzujúceho e-mailu kupujúcemu alebo o okamihu jeho doručenia sa za okamih uzavretia kúpnej zmluvy bude považovať deň odoslania potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v rámci príslušného objednávkového formulára.

2.4 Odstúpenie od zmluvy
V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, podľa s ustanovenia §7 odst.1, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru.  Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze v súlade s § 7 ods.6 písmeno d) alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť napr. z hygienických dôvodov – otvorené potraviny, v súlade s § 7 ods.6 písmeno e). V súlade s týmto zákonom spoločnosť DIACEL, s.r.o. umožňuje vrátiť do 14 dní tovar, u ktorého je doba trvanlivosti dlhšia ako 2 mesiace. Táto doba je vždy uvedená na výrobku.  V prípade splnenia uvedených podmienok môže byť tovar vrátený osobne do kamenného obchodu alebo zaslaný formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou službou. Pri obidvoch spôsoboch doručenia predávajúcemu je nutné k tovaru priložiť daňový doklad o zaplatení tovaru a písomnéodstúpenie spotrebiteľa od zmluvy spolu s informáciou o kupujúcom (meno, adresa, kontakt, požadovaný spôsob vrátenia peňazí) pre rýchlejšie vybavenie. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy sa vyžaduje pre prípad, aby neboli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy alebo reklamáciu. Uvedená 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.  Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale a musí byť nepoužitý a kompletný. Pri splnení týchto podmienok predávajúci vráti kúpnu cenu (vrátane poštovného) kupujúcemu bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou, podľa dohody najneskôr v lehote do 15 dní.

3. Reklamácia, vrátenie alebo výmena tovaru, záručná doba

3.1 Postup pri reklamácii
Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky najmä zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Kupujúci má právo podať reklamáciu, ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke.
Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je nevyhnutné doručiť tovar do kamenného obchodu osobne spolu s daňovým dokladom o zaplatení (faktúra) alebo ho zaslať formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou službou. V prípade vrátenia poštou alebo zasielateľskou službou je nutné napísať a priložiť okrem daňového dokladu o zaplatení (faktúru) aj podpísaný reklamačný formulár, ktorá musí obsahovať presný popis reklamovaných vád a Vaše osobné údaje (meno, adresa, kontakt) pre rýchle vybavenie reklamácie.

3.2 Vrátenie alebo výmena tovaru
Reklamácia býva spravidla vybavená do 3 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Spoločnosť DIACEL, s.r.o. si však vyhradzuje právo predĺžiť dobu na zákonom stanovenú lehotu 30 dní v prípade, že je nutné zaslať tovar na posúdenie výrobcovi. Spotrebiteľ má právo po uplynutí tejto lehoty od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu písomne (e-mailom alebo poštou). Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný reklamačný protokol, v prípade oprávnenej reklamácie spolu s novým tovarom na náklady predávajúceho. V prípade neoprávnenej reklamácie bude zaslaný iba reklamačný protokol (e-mailom alebo poštou).

Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

3.3 Záručná doba
Ak je na obale vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Predávajúci zodpovedá za predaný tovar počas záručnej doby, ktorá je vyznačená na obale. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť až do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. Lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. V prípade tovaru, ktorý sa rýchlo kazí (napr. pečivo a chlieb) sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zákazníka zanikajú. Na potraviny pokazené v záručnej dobe sa vzťahuje záruka. Záruka u potravín sa ďalej vzťahuje na kvalitu výrobku, konzistenciu, vizuálne a chuťové požiadavky. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade, túto vadu nie je možné reklamovať. Záručná doba zaniká v prípadoch, že došlo k vade nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením alebo nesprávnym skladovaním.

4. Dodacie podmienky

Predávajúci uskutoční dodanie tovaru prostredníctvom služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, GLS, Zasielkovňa.sk).

Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním kupujúcemu alebo jeho odovzdaním na prepravu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru až po uhradení kúpnej sumy v plnej výške.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom, za nedoručenie tovaru, ak kupujúci uviedol nesprávnu adresu dodania, tel. číslo alebo sa v čase plánovaného dodania tovaru nezdržiaval na adrese, kam požadoval dodanie tovaru.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Dodacie lehoty uvedené na internetovej stránke predávajúceho majú orientačný charakter a môžu sa vo výnimočných prípadoch líšiť. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v termíne uvedenom na internetovej stránke, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu. Zároveň mu oznámi predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

V prípade, že bude objednávka obsahovať tovar s rôznym termínom dodania, na žiadosť kupujúceho je možné takúto objednávku rozdeliť na viacero zásielok. V takom prípade platí kupujúci všetky náklady na dopravu, ktoré vzniknú prípadným rozdelením objednávky. V prípade osobného odberu nevzniknú pri rozdelení zasielky kupujúcemu žiadne náklady navyše. Každá zásielka s tovarom musí vždy obsahovať daňový doklad.

5. Kúpna cena, platby

Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Zvýhodnené akčné ceny platia do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri akčnej cene. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke.

6. Ochrana osobných údajov

Narábanie s osobnými údajmi sa riadi zákonom č.  122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne, budú použité výlučne na potreby súvisiace s plnením záväzkov z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu). Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Tieto údaje poskytujeme jednorázovo. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Vyplnením údajov pri registrácii alebo pri uvedení údajov do objednávkového formulára vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním údajov podľa § 4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to za účelom realizácie doručenia predmetu objednávky Kupujúcemu.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

7. Záverečné ustanovenie

Zmluva na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci na zásielkový predaj tovaru. Obidve strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom Produktov prostredníctvom internetových stránok podľa týchto VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

8. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272 172-3; 02/58272 104

fax č.: 02/58272 170

ba@soi.sk